Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden EMP Brewery
Artikel 1 – Gegevens van de brouwerij
EMP Brewery
Varenweg 31
3849PH Hierden
Telefoonnummer: 06-53402505
E-mailadres: info@empbrewery.nl
KvK-nummer: 87662930
BTW-identificatienummer: NL004467402B52
Artikel 2 – Eigendomsvoorbehoud
Goederen blijven eigendom van verkoper totdat het factuurbedrag in zijn geheel is voldaan.
Artikel 3 – Aanbiedingen
1.Al onze aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.
2. De aanbieding bevat een omschrijving van de aangebodenproducten en/of diensten. Als wij gebruik maken van afbeeldingen zijn deze illustratief. Kennelijke vergissingen of fouten in de aanbieding binden verkoper niet.
3. Elke aanbieding voorziet koper van informatie ten aanzien van deverplichtingen die aan de koop zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de eventuele afleverkosten;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
Artikel 4 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaardingdoor de koper van het aanbod.
2. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoperpassende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische opslag en overdracht van data en zorgt hij voor een veilige omgeving.
Artikel 5 – Prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden deprijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet veranderd, met uitzondering van accijnsverhogingen of btw-tarieven.
2. De in de aanbieding genoemde prijzen van producten of dienstenzijn per stuk, in Euro, exclusief BTW en inclusief eventuele accijnzen.
Artikel 06 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of dienstenvoldoen aan de overeenkomst, de in de aanbieding vermelde specificaties, aan redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Wanneer door de verkoper geleverde producten niet voldoen aande overeengekomen specificaties zullen deze worden vervangen, tenzij er wordt geconstateerd dat de goederen niet correct zijn opgeslagen. (*)
(*) Bier dient rechtopstaand, droog, donker en op een redelijk constante temperatuur (tussen de 4 – 21 °C ) worden bewaard. Het nuttigen van bier na de op het etiket vermelde houdbaarheidsdatum is voor risico van koper.
3. Als het product niet voldoet aan de overeengekomenspecificaties dient dit per ommegaande na vaststelling aan verkoper gemeld te worden.

4. Als er sprake is van een fout in het productieproces, dan zalverkoper het bier vervangen. De kosten zijn voor rekening van de brouwerij.
Artikel 07 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid inacht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper peremail aan verkoper kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 vandeze algemene voorwaarden is vermeld, zal verkoper geaccepteerde bestellingen binnen de overeengekomen leveringstermijn uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk uitgevoerd kan worden ontvangt de koper hiervan per ommegaande bericht.
4. EMP Brewery is niet aansprakelijk voor eventuelegevolgschade door late levering.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt tezijn, zal verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen of een andere passende oplossing te bieden.
6. Wanneer de bestelling op de afgesproken datum en tijd nietgeleverd kan worden omdat de ontvanger niet aanwezig is, kan verkoper bij een tweede afleververzoek extra bezorgkosten in rekening brengen.
7. Indien er producten omgeruild dienen te worden kan ditalleen als de verpakking ongeopend en in originele staat bevindt. Transportkosten zijn voor de rekening van de koper.
Artikel 08 – Betaling
1. De door de koper volledig verschuldigde bedragen dienente worden voldaan voordat er wordt overgegaan tot levering van de goederen
2. In geval van wanbetaling van de klant heeft verkoper hetrecht administratiekosten en wettelijke rente te berekenen.
Artikel 09 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moetenper ommegaande duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper.
2. Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen eentermijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een volledig antwoord kan verwachten.
3. Brouwerij EMP Brewery is niet aansprakelijk voor eventuelegevolgschade, ontstaan door gebreken tenzij er aantoonbaar sprake is van grove nalatigheid.
Artikel 10 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 11 – Aanvullende of afwijkende bepalingen Eventuele aanvullende of afwijkende voorwaarden kunnen worden vastgelegd in een verkoopovereenkomst.